ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ DNE 13.10.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ DNE  13.10.2003

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 13.10.2003

Veřejné zasedání OZ

13.10.2003 19 hod.

 

 

Program :

  

 

            1.   Zahájení

 

            2. Volba návrhové komise (členové jsou zároveň ověřovateli zápisu)

 

              3.  Volba zapisovatele

 

              4.  Schválení obecně závazné vyhlášky  2/2003( Požární řád obce)

 

              5.  Schválení uzavření smlouvy s lesníkem p. Kubernou

 

            6.  Diskuse

 

            7.  Usnesení

 

            8. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání OZ dne  13.10.2003

 

 

 

 1)   Zasedání zahájila  starostka obce Zdeňková Růžena. Zastupitelé se sešli v nadpolovičním počtu a tak prohlásila zasedání za usnášení schopné.

 2)   Předsedkyní návrhové komise byla navržena  Kordíková Marie členové Novák Milan, Štípek Vojtěch. Navržení členové byli jednohlasně schváleni.

 3)   Zapisovatelkou byla jednohlasně zvolena Kordíková Marie. Hnídková Jitka, která je zvolena zapisovatelkou na celé volební období byla z rodinných důvodů nepřítomna.

 4)  Obecně závaznou vyhlášku 1/2003 „Požární řád obce“ bylo nutné na doporučení krajského úřadu opravit. S touto skutečností starostka obce seznámila přítomné občany. Zastupitelé tuto vyhlášku jednohlasně zrušili a schválili opravenou vyhlášku jako Obecně závaznou vyhlášku č.2/2003 „ Požární řád obce“.

 5)  Starostka obce seznámila občany s tím, že byla dána výpověď panu Vojtěchu Kvěchovy, který vykonával pro obec funkci lesníka. Zastupitelstvo k tomuto kroku přistoupilo, protože pan Kvěch nespolupracoval s obcí při zajišťování lesních prací a ani při prodeji dřeva. Dále nevedl řádnou evidenci. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavřít dohodu na funkci lesníka s panem Kubernou

Pracejovice č.33.

  6)  Do diskuse se nikdo nepřihlásil  a tak starostka obce seznámila občany se stavem stavby plynofikace obce. Plynofikace obce je dostavěna a provádí se tlakové zkoušky aby mohl být

plynovod předán plynárnám zahájeno kolaudační řízení.

  7)  Usnesení ze zasedání přečetla paní Kordíková Marie.

  8)  Starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

 

 

 

Zapisovatelka:                                                                                           Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

Starostka  obce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 13.10.2003

 

Zastupitelé schvalují:

 

 

         1)  Program zasedání

 

 

         2)  Návrhovou komisi ve složení: Předseda Kordíková Marie

                                             členové: Novák Milan, Štípek Vojtěch

 

 

         3)  Zapisovatelku Kordíkovou Marii

 

 

         4)  Obecně závaznou vyhlášku 2/2003 „ Požární řád obce“

 

 

         5)  Uzavření smlouvy na funkci lesníka s p. Kubernou.

 

 

 

 

 

Předseda komise:                                                            Členové komise.        

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ