USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ZE DNE 1.4.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ZE DNE 1.4.2003

Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 1.4.2003

Veřejné zasedání OZ

dne 1.4.2003

 Program zasedání:

1.     Zahájení
2.     Volba návrhové komise
3.     Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Horažďovice
4.     Schválení smlouvy na servis PC firmou Kinetic KT spol s.r.o.
5.      Diskuse
6.     Usnesení
7.     Závěr

Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 1.4.2003

Obecní zastupitelé schvalují:

 

            Program zasedání           

            Návrhovou komisi ve složení:  Předseda – Novák Milan

                                                              Členové  -  Štípek Vojtěch

                                                                                 Zdeněk Josef

            Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti ve věci přestupkové komise

             Uzavření smlouvy na servis PC firmou Kinetic KT spol. s.r.o. Klatovy

  

              Předseda  komise:                                                                          Členové komise:

 

 

 

 

                                                                 Starostka obce:

 Zápis z veřejného zasedání OZ dne 1.4.2003 

1.        Zastupitelé se sešli v počtu 4 osoby, tj. nadpoloviční většina, starostka prohlásila zasedání za usnášení schopné a zasedání zahájila.

2.        Starostka navrhla komisi ve složení předseda Novák Milan, členové Štípek Vojtěch, Zdeněk Josef. Členové komise budou zároveň ověřovateli zápisu. Zastupitelé schválili návrh jednohlasně.

3.        Starostka obce seznámila občany s nutností uzavřít s městem Horažďovice veřejnoprávní smlouvu ve věci přenesené působnosti na výkon přestupkové komise.Obec má dvě možnosti .Zřídit přestupkovou komisi v obci ale komise musí být  vedena občanem, který má právní vzdělání. Takový občan v obci není a proto starostka přistoupila k druhé možnosti a požádala město Horažďovice o uzavření smlouvy na výkon pořádkové komise. Zastupitelé uzavření veřejnoprávní smlouvy schválili jednohlasně.

4.        Jelikož obec vlastní již dva počítače a další techniku je nutné provádět na této technice servis. Starostka dostala nabídku na tuto službu od firmy Kinetic KT s.r.o. Klatovy doporučila zastupitelům tuto smlouvu schválit. Zastupitelé uzavření smlouvy schválili jednohlasně.

5.        V diskusi starostka obce oznámila občanům, že bude v měsíci vyhlášena brigáda na úklid obce a vyzvala občany aby si provedli úklid v blízkosti svých domů. Zastupitelé budou uklízet náves a okolí OÚ. Dále starostka upozornila na nutnost dokončit opravu hřiště, které se začalo upravovat v loňském roce.

6.        Usnesení přečetl předseda návrhové komise Milan Novák. Zastupitelé vzali usnesení na vědomí.

7.        Starostka poděkovala občanům za účast a zasedáníukončila.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ