VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ ZE DNE 9.9.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ ZE DNE 9.9.2003

Veřejné zasedání OZ ze dne 9.9.2003

Usnesení z veřejného zasedání OZ
dne 9.9.2003

 

 

 

Zastupitelé schvalují:

 

 

           1.    Program zasedání

 

 

           2.    Volbu návrhové komise ve složení: předseda Kordíková Marie, členové

                      Novák Milan, Štípek Vojtěch – členové jsou zároveň ověřovateli zápisu

 

 

           3.    Odprodej části pozemku 640/1 na Radvance za 10Kč / m3

 

 

           4.    Úpravu rozpočtu na rok 2003

 

 

 

 

 

 

 

Ukládá:

 

          Starostce obce projednat s firmou Hasit a.s. Velké Hydčice stížnost

          občanů na zvýšenou prašnost v obci.

 

 

 

 

 

Předseda komise:                                                                                         členové komise:

 

 

 

 

 

starostka obce:

 

1.Zasedání zahájila starostka obce p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2. Do návrhové komise byla navržena a schválena : předseda p.Kordíková,členové p.Štípek a p.Novák,kteří budou zároveň ověřovateli zápisu.

3. Informaci podala starostka obce.Jedná se o pozemek u čp. 79 p.Kunor.OZ tento prodej schvaluje za 10,-Kč/m2 s tím,že si p.Kunor uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy a zápisem na katastru.

4.Úprava rozpočtu byla projednána  s OZ,veřejnost seznámila s úpravou p.Zdeňková.Změny v rozpočtu se týkají příjmů.OZ schvaluje úpravy rozpočtu.

5.Informace podala p.Zdeňková

- plynofikace obce –plynofikace je dostavěna,kolaudace bude v říjnu

- požární nádrž – bylo opraveno dno nádrže,pokud budou finance,bude obec   uvažovat o opravách stěn,které jsou rovněž poškozené

- Pucanka- na práce obdržela obec dotaci na stavbu oplocenek a výřez plevelných dřevin

- dotace – byly podány žádosti na rok 2004 na tyto akce : silnice, úprava veřejného prostranství,požární nádrž, plynofikace obecního úřadu.Starostka dodala,že se bude provádět ta akce,na kterou obec obdrží finance.

6.p.Hodánek František čp.33 –stížnost na velkou prašnost z lomu.Starostka odpověděla,že bude vyvoláno jednání s firmou Hasit.

7.Usnesení přečetla.Kordíková.OZ schvaluje.

8. Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

  

 

zapisovatel :                                                     ověřovatele zápisu :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ