VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ ZE DNE 11.3.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ ZE DNE 11.3.2003

Veřejné zasedání OZ ze dne 11.3.2003

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

dne 11. 3 . 2003 ve 20 hod.

 

Program:

 

 

1.     Zahájení

 

2.     Volba návrhové komise

 

3.     Schválení rozpočtu obce na rok 2003

 

4.     Schválení odkoupení pozemku od paní Kloudové Marie, Praha 5

 

5.     Seznámení občanů s rozsahem lesních prací v obecních lesích v roce 2003

 

6.     Stanovení dalších odměn OZ

 

     7.  Nákup multifunkční tiskárny

 

     8.  Diskuse

 

9.     Usnesení

 

10.  Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 11. 3. 2003 ve 20 hod.

 

 

Předseda návrhové komise: p. Milan Novák

 

 

Členové: p.Vojtěch Štípek

               p. Václav Kohout  

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

-         volbu návrhové komise

-         rozpočet obce na rok 2003

-         odkoupení pozemku k.č. 41 od paní Marie Kloudové za cenu 10 Kč/m

a zaplacení kupní smlouvy a převod nemovitosti

-         nákup multifunkční tiskárny a rozšíření paměti počítače v ceně

18.000,-Kč

-         vyplacení dalších ( pololetních) odměn zastupitelům ve výši poloviny

měsíční odměny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prezenční listina

 

 

 

Občané                                                                               zastupitelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Zasedání zahájila starostka p. Zdeňková,přivítala všechny přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.Přítomni byli 4 členové OZ

2.     Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni:předseda p.Milan Novák,členové p.Vojtěch Štípek a p.Václav Kohout z čp 54, kteří budou zároveň ověřovat zápis zasedání.

3.     S rozpočtem na rok 2003 seznámila veřejnost starostka p.Zdeňková.V roce 2003 budou příjmy 2.091.400,-Kč a výdaje 2.805.210,-Kč.Dodala,že na dokončení plynofikace obdrží v letošním roce obec dotaci ve výši 722,- tis.  Dále bude převedeno z termín. Vkladu 890,-tis, které nejsou předmětem rozpočtu, a dále bude splátka úvěru ve výši 184 800,- Kč, která rovněž není součástí rozpočtu.OZ jednohlasně  rozpočet obce na rok 2003 schválily.

4.     Informaci podala starostka ,seznámila přítomné s dopisem od p.Kloudové

Marie z Prahy,ve kterém uvádí,že je majitelkou pozemku č.41 o výměře 104 m2 a zároveň nabízí obci tento pozemek .Jedná se o pozemek přilehlý k požární nádrži.P.Kloudová nemá možnost se o pozemek starat,proto nabídla obci odprodej za cenu 10,-Kč/m2 s tím,že obec zaplatí kupní smlouvu a převod pozemku.OZ jednohlasně schválili odkoupení pozemku č.41 o výměře 104m2.

5.     Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné s plánem od p.Kvěcha,kde jsou       

rozepsány podrobně jednotlivé práce v lesích v roce 2003 a přibližná cena,za kterou budou práce provedeny.Starostka dodala,že tato listina bude vyvěšena na úřední desce a pokud bude mít někdo zájem o práci v lese,může se přihlásit na obecním úřadě.Tento rozpis vznikl na základě

jednání s panem Kvěchem.OZ chce tak předejít tomu,aby náklady vynaložené do lesů,nepřekročily příjmy.

6.     OZ  schválili vyplacení dalších odměn ve výši jedné poloviny měsíční 

odměny  každé pololetí.

7.     V kanceláři obecního úřadu došlo k poškození válce na tiskárně,která

je v provozu již 6 let.Firma AUTOKONT,která zajišťuje údržbu sítě

uvedla,že oprava válce by stála 6 tisíc korun.Dále  je třeba ve stávajícím počítači rozšířit paměť.OZ schválili nákup multifunkční tiskárny vybavené skenerem do výše 18 tisíc korun a o rozšíření paměti počítače.

8.     p.Zdeňková – podala informaci o plynofikaci,přes zimu byla práce

zastavena a bude obnovena až v jarním období.V letošním roce by se měla opravit další část vozovky,na její opravu byla podána dotace,na

reklamaci opravené části vozovky přijedou v nejbližších dnech,kanalizace

je zatím odložena na další rok.

9.     Usnesení přečetl p.Novák.OZ bere na vědomí.

10.                       Starostka p.Zdeňková  poděkovala přítomným za účast a zasedání

ukončila.

 

 

Zapisovatel:                                                           Ověřovatelé zápisu:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ