USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ Z 12.11.2002 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ Z 12.11.2002

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ z 12.11.2002

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva

 

 

     dne 12.11.2002  v 18hod. zasedací místnost OÚ

 

Program zasedání:

 

1.               Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb

2.               Složení slibu zvolených členů OZ

3.               Volba volební a návrhové komise pro volbu starosty, místostarosty a předsedů výborů finančního a revizního

4.               Schválení způsobu volby

5.               Volba starosty

6.               Volba místostarosty

7.               Volba předsedy finančního výboru

8.               Volba předsedy revizního výboru

9.               Stanovení uvolněného člena OZ

10.         Schválení odměňování členů OZ dle zákona 386/2002

11.         Zpráva návrhová komise(usnesení)

12.         Závěr.

 

 

       Srdečně zveme všechny občany!!

 

 

 

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva

konané dne 12. 11. 2002 v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ

 

 

Program zasedání:

 

1.      Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb

 

2.      Složení slibu zvolenými členy OZ

 

3.      Volba volební a návrhové komise

 

4.      Schválení způsobu volby

 

5.      Volba starosty

 

6.      Volba místostarosty

 

7.      Volba předsedy finančního výboru

 

8.      Volby předsedy revizního výboru

 

9.      Stanovení uvolněného člena OZ

 

10.Schválení odměňování

 

11.Zpráva návrhové komise( usnesení)

 

12. Závěr.

 

 

 

  Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 12.11.2002 18 hod.

 

Mandátní komise ve složení:

 

Předseda: Šíma Josef

 

Členové Kohout Václav  Osahlo Karel

 

 

 

 

Mandátní komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení členů zastupitelstva, které předložili jednotliví zvolení zastupitelé, dále výsledek voleb doručený pověřeným obecním úřadem  Horažďovice. Vzala na vědomí rezignaci pana Vladimíra Hodánka na mandát člena obecního zastupitele a doporučuje ustavujícímu zasedání obecního zastupitelstva platnost voleb pro počet 6 členů

obecního zastupitelstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání OZ

konaného 12.11.2002 v 18 hod.

 

 

 

Volební a návrhová komise ve složení:

 

Předseda: Nováková Iveta

 

Členové: Hodánek František  Osahlová Věra

 

 

Obecní zastupitelé schvalují:

 

Program zasedání

 

Volbu mandátní komise

 

Volbu volební a návrhové komise

 

Způsob volby starosty, místostarosty a předsedů komisí

 

Volbu starosty, místostarosty a předsedů komisí revizní a finanční

 

Odměňování OZ dle zákona 386/2002 Sb.

 

Usnesení z ustavujícího zasedání

 

 

 

Nedoporučuje: 

 

Stanovit uvolněného člena obecního zastupitelstva.

 

 

 

 

1.    Ustavující zasedání zahájila p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

Byla navržena a jednohlasně schválena komise ve složení : předseda Šíma  Josef, členové Osáhlo Karel a Kohout Václav.

Členové OZ předložili mandátní komisi Osvědčení o zvolení .Mandátní komise neshledala žádné nedostatky.

2. Členové OZ  složili slib a svým podpisem předsedovi mandátní komise svůj slib potvrdili.

3.    Do volební a návrhové komise byli navrženi a schváleni: předse-

da  p. Nováková Iveta, členové  Hodánek František a Osahlová Věra, kteří zároveň ověřují zápis. Předseda volební komise zároveň uvedl,že ke zvolení starosty a místostarosty  je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů .

4.    OZ schválilo způsob volby starosty a místostarosty a to tajnou volbou.

5.    Členové OZ obdrželi obálky s hlasovacími lístky.První kolo hlasování bylo neplatné z důvodu  většího počtu hlasovacích lístků,než bylo kandidátů.Ve druhém kole byl zvolen starosta a to p.Zdeňková –celkový počet  hlasů –4 .

6.    Členové OZ obdrželi opět obálky s hlasovacími lístky.Tajnou volbou byl zvolen místostarosta a to –p.Hnídková –počtem  4 hlasů.Volební a návrhová komise volbu starosty a místostarosty potvrdila.

7.    Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen a jednohlasně schválen p.Milan Novák.OZ schvaluje 6ti hlasy.

8.    Do funkce předsedy revizního výboru byla navržena a jednohlasně schválena  p.Marie Kordíková. OZ schvaluje 6ti hlasy.

9.    OZ  jednohlasně neschválilo uvolněného člena OZ.

   10. OZ schválilo způsob odměňování a to podle  přílohy 386/2002         

    Starostka p.Zdeňková dodala,že výše jmenované odměny jsou   

     nižší než připouští zákon.

   11. Usnesení  přečetla p.Nováková.

12. Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a  

zasedání  ukončila.

 

 

zapisovatel :                                                ověřovatelé zápisu :

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ