VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZE 6.8.2002 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZE 6.8.2002

Veřejné zasedání ze 6.8.2002

1.Zahájení zasedání provedla starostka obce p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena p.Hnídková,jako předsedkyně návrhové komise byla zvolena p.Kordíková Marie,členové p.Štípek a p. Hodánek,kteří budou zároveň ověřovat zápis zasedání.

3.Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné se žádostí pana Francla.Žádost se týká  rekonstrukce  domu čp. 11 – výměna oken,stavba komína,změna užívání,zateplení domu atd.

OZ jednohlasně schvaluje.

4.Starostka p.Zdeňková  informovala  přítomné o možnosti spolupráce s městskou knihovnou v Horažďovicích.Knihovna by poskytovala služby v oblasti půjčování a výměny knih a zároveň prostřednictvím  této spolupráce by bylo možné získat dotaci na knihovnu. OZ  jednohlasně  schvaluje uzavření smlouvy s knihovnou v Horažďovicích.

5.Obecní zastupitelstvo bylo již seznámeno se záměrem p.Francla ,který  zamýšlí stavbu větrné elektrárny.OHS Klatovy se k této záležitosti vyjádřila vyhýbavě.OZ se vyjádří až ke stavebnímu řízení.

6.Starostka uvedla,že  v termínu 1. a 2. listopadu 2002  proběhnou komunální volby do obecních zastupitelstev.OZ schválilo,že do příštího obecního zastupitelstva bude zvoleno 7 členů.Starostka dodala,že kandidátní listiny jsou k dispozici v kanceláři OÚ.Termín pro podání kandidátních listin je 27.8. 2002 do 14.00 hodin.Listiny si každý kandidát podává osobně na Městském úřadu v Horažďovicích.

7.O placení školného již bylo hovořeno na minulém zasedání OZ.Fakturovaná částka  je dost vysoká,některé vyúčtované náklady  vzrostly oproti loňskému roku dvojnásobně.OZ jednohlasně schválilo zaplatit z fakturované částky pouze zálohu ve výši 42 tisíc Kč.

8.Zastupitelé se seznámili s ročním zápisem a jednohlasně schvalují,aby byl zápis zapsán do kroniky obce.

9.Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné se žádostí  o odkoupení části pozemku 891/1 pod verandou  a za domem p.Kubičky.Vyměření pozemku ,smlouvu a náklady s tím spojené uhradí nabyvatel.Z jednohlasně schvaluje odprodej části obecního pozemku manželům Kubičkovým za cenu 10,-Kč/m2.

10. – starostka: bude proveden svoz nebezpečného odpadu,lidé mají možnost  umístit tento odpad na náves.

-p.Šíma – připomínka k povrchu hřiště/udělat povrch asfaltový/.Starostka odpověděla,že na asfaltový povrch nemá v současné době obec finance,probíhá stavba plynofikace . Ani v rozpočtu obce se nepočítalo s novým povrchem na hřišti.

-p.Hodánek čp.33- připomínka ke stromům,které jsou poškozené vlivem silného větru.Upozornil na nebezpečí pádu a poškození soukromých majetků.

11.Usnesení přečetla p.Kordíková.

12.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

 

zapisovatel :                                                             ověřovatelé zápisu :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ