VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ

Veřejná zasedání

Veřejné zasedání OZ

9.9.2003 20 hod

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise (členové jsou zároveň ověřovateli zápisu)

3. Schválení odprodeje ob. pozemku p. Kunorovi a stanovení ceny za 1m3

4. Úprava rozpočtu (117tis. pož. nádrž, 24tis úroky, 10tis ref., 33tis. hosp v Puc.

5. Různé ( plyn, požární nádrž, kolotoč, kanalizace, dotace na rok 2004 – oprava

komunikací, úprava veř. prostr., dok. opravu pož. nádrže, plynof. OÚ)

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

                                                      Usnesení z veřejného zasedání OZ dne 9.9.2003

Zastupitelé schvalují: 1. Program zasedání

                                          2. Volbu návrhové komise ve složení: předseda Kordíková Marie,

                                                          členové-Novák Milan, Štípek Vojtěch – členové jsou zároveň ověřovateli zápisu

                                                                      3. Odprodej části pozemku 640/1 na Radvance za 10Kč / m3

                                          4. Úpravu rozpočtu na rok 2003

 Ukládá:

Starostce obce projednat s firmou Hasit a.s. Velké Hydčice stížnost

občanů na zvýšenou prašnost v obci.

 

Předseda komise:                                                                           členové komise:

                                             starostka obce:

 

1.Zasedání zahájila starostka obce p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2. Do návrhové komise byla navržena a schválena : předseda p.Kordíková,členové p.Štípek a p.Novák,kteří budou zároveň ověřovateli zápisu.

3. Informaci podala starostka obce.Jedná se o pozemek u čp. 79 p.Kunor.OZ tento prodej schvaluje za 10,-Kč/m2 s tím,že si p.Kunor uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy a zápisem na katastru.

4.Úprava rozpočtu byla projednána s OZ,veřejnost seznámila s úpravou p.Zdeňková.Změny v rozpočtu se týkají příjmů.OZ schvaluje úpravy rozpočtu.

5.Informace podala p.Zdeňková

- plynofikace obce –plynofikace je dostavěna,kolaudace bude v říjnu

- požární nádrž – bylo opraveno dno nádrže,pokud budou finance,bude obec uvažovat o opravách stěn,které jsou rovněž poškozené

- Pucanka- na práce obdržela obec dotaci na stavbu oplocenek a výřez plevelných dřevin

- dotace – byly podány žádosti na rok 2004 na tyto akce : silnice, úprava veřejného prostranství,požární nádrž, plynofikace obecního úřadu.Starostka dodala,že se bude provádět ta akce,na kterou obec obdrží finance.

6.p.Hodánek František čp.33 –stížnost na velkou prašnost z lomu.Starostka odpověděla,že bude vyvoláno jednání s firmou Hasit.

7.Usnesení přečetla.Kordíková.OZ schvaluje.

8. Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila

zapisovatel :                                                          ověřovatele zápisu :

Veřejné zasedání OZ 13.10.2003 19 hod.

Program :

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise (členové jsou zároveň ověřovateli zápisu)

3. Volba zapisovatele

4. Schválení obecně závazné vyhlášky 2/2003( Požární řád obce)

5. Schválení uzavření smlouvy s lesníkem p. Kubernou

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 13.10.2003

 1) Zasedání zahájila starostka obce Zdeňková Růžena. Zastupitelé se sešli v nadpolovičním počtu a tak prohlásila zasedání za usnášení schopné.

2) Předsedkyní návrhové komise byla navržena Kordíková Marie členové Novák Milan, Štípek Vojtěch. Navržení členové byli jednohlasně schváleni.

3) Zapisovatelkou byla jednohlasně zvolena Kordíková Marie. Hnídková Jitka, která je zvolena zapisovatelkou na celé volební období byla z rodinných důvodů nepřítomna.

4) Obecně závaznou vyhlášku 1/2003 “Požární řád obce” bylo nutné na doporučení krajského úřadu opravit. S touto skutečností starostka obce seznámila přítomné občany. Zastupitelé tuto vyhlášku jednohlasně zrušili a schválili opravenou vyhlášku jako Obecně závaznou vyhlášku č.2/2003 “ Požární řád obce”.

5) Starostka obce seznámila občany s tím, že byla dána výpověď panu Vojtěchu Kvěchovy, který vykonával pro obec funkci lesníka. Zastupitelstvo k tomuto kroku přistoupilo, protože pan Kvěch nespolupracoval s obcí při zajišťování lesních prací a ani při prodeji dřeva. Dále nevedl řádnou evidenci. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavřít dohodu na funkci lesníka s panem Kubernou

Pracejovice č.33.

6) Do diskuse se nikdo nepřihlásil a tak starostka obce seznámila občany se stavem stavby plynofikace obce. Plynofikace obce je dostavěna a provádí se tlakové zkoušky aby mohl být

plynovod předán plynárnám zahájeno kolaudační řízení.

7) Usnesení ze zasedání přečetla paní Kordíková Marie.

8) Starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zapisovatelka:                                                           Ověřovatelé zápisu:

                                        Starostka obce:

Usnesení z veřejného zasedání 13.10.2003

Zastupitelé schvalují:

 1) Program zasedání

2) Návrhovou komisi ve složení: Předseda Kordíková Marie

                                                   členové: Novák Milan, Štípek Vojtěch

3) Zapisovatelku Kordíkovou Marii

4) Obecně závaznou vyhlášku 2/2003 “ Požární řád obce”

5) Uzavření smlouvy na funkci lesníka s p. Kubernou.

Předseda komise:                                           Členové komise.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ