4/2001 O SJÍZDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

4/2001 O SJÍZDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

4/2001 O sjízdnosti místních komunikací

 Vyhláška č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška o rozsahu, způsobu a lhůtách pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikacích a průjezdním úseku silnic a stanovení úseků místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Zastupitelstvo obce vydává dne 14.12.2001 podle ustanovení § 27 odst. 6 a 7 zák. č.13/1997 Sb., a § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět úpravy

1.  Tato vyhláška vymezuje v souladu s ustanovením § 27 osdt. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí.
2.  Tato vyhláška stanoví v souladu s § 27 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb., rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a průjezdním úseku silnice, které byly způsobeny povětrnostními situacemi a jejich důsledky.

Čl. 2
Vymezení některých pojmů

Místní komunikace je sjízdná :
* jestliže umožňuje bezpečný pohyb vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům
Závadou ve sjízdnosti :
* se pro účely této vyhlášky rozumí taková změna, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
V zastavěném území obce jsou místní komunikace schůdné :
* jestli-že umožňují pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
     Závadou ve schůdnosti se rozumí :
* taková změna ve schůdnosti místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

Čl.3
Rozsah a způsob zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a průjezdním úseku silnice.

1.  Sjízdnost a schůdnost na místních komunikacích se zajišťuje pouze pluhováním.
2.  Sníh se odstraňuje z místních komunikacích po celé jejich délce a šířce shrnutím k okraji vozovky.
3.  Shrnutý sníh nesmí zatarasit nástupiště autobusové zastávky.
4.  Sjízdnost na průjezdním úseku silnice zajišťuje Správa a údržba silnic.
5.  Schůdnost na průjezdním úseku silnice se nezajišťuje, protože to není v možnostech vlastníka komunikace.

Čl. 4
Místní komunikace, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

V důsledku malého dopravního významu se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost na těchto komunikacích :
1.  Komunikace od rybníka na drahách do Luha.
2.  Komunikace od čp. 77 k výkrmně vepřů.
3.  Komunikace od čp. 4 k čp. 100.

Čl. 5

Rozsah, způsob a lhůty zmírňování závad ve sjízdnosti na místních komunikacích je stanoven v plánu zimní údržby místních komunikací, které schválilo zastupitelstvo obce. Plán zimní údržby je přílohou této vyhlášky.

Čl. 6

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí pan Vladimír Hodánek Hejná čp. 31. Porušením povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky bude sankciován a to podle § 42 zák. č. 13/1997 Sb., vůči právnickým osobám a podle § 42 zák. č. 200/1990 Sb., vůči fyzickým osobám.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2001.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ