OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

OBEC Hejná

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Hejná se na svém zasedání dne 11.11.2011 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Hejná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Hejná (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

(1)          fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

(2)          fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

Pozn.: Vzhledem k tomu, že evidenci poplatníků může správce poplatku zjistit z informačního systému (evidence obyvatel) a další informace může získat bezplatně z katastru nemovitostí, nemusí být v OZV vyžadováno plnění ohlašovací povinnosti. Úpravu ohlašovací povinnost však bude třeba předpokládat v případě, že OZV stanoví osvobození nebo úlevu na poplatku a poplatník bude takový nárok uplatňovat.

(1)          Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)          Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)          Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(5)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500 Kč a je tvořena:

a)            z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)           z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 (2)         Skutečné náklady roku  2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 148 335,-Kč  a byly rozúčtovány takto:

Náklady 148 335,-Kč děleno 219 (179 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 40 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 677. Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

 (3)         V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 (1)         Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.1. příslušného kalendářního roku .

(2)          Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 7

Úlevy

Od poplatku jsou osvobozeni :
a)  vojáci vykonávající základní vojenskou službu po dobu jejího trvání.
b)  majitelé čp. 1,  čp. 56,  čp. 57 a majitelé chat v chatové osadě v Luhu.
c)  nezletilé osoby platí poplatek ve výši  50 % základní sazby tj. 250,-Kč do 15-ti let věku.
     Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen  oznámit ve lhůtě do 15-ti dnů  písemně, nebo ústně do protokolu správce poplatku, ode dne, kdy nastala  skutečnost zakládající nárok na osvobození, nebo zohlednění. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený od poplatku podle této vyhlášky povinen oznámit zánik nároku na osvobození, nebo zohlednění.

d) maximální výše poplatku činí pro čtyř a vícečlennou rodinu 2 000,-Kč.

 

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM  ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HEJNÁ A O STANOVENÍ ZPŮSOBU SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽITÍ A ZNEŠKODNĚNÍ ODPADU, ze dne 1.1.2002.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25.11.2011 / patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

    ...................................                                                            ..........................................

                Vlastimil Šatra                                                                             Milan Novák

                místostarosta                                                                                  starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:11.11.2011

Sejmuto z úřední desky dne:25.11.2011

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ