2/2001 O MÍSTNÍM POPLATKU | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

2/2001 O MÍSTNÍM POPLATKU

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

2/2001 O místním poplatku

Vyhláška č. 2/2001
  
  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HEJNÁ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.
  
  
  
   Obecní zastupitelstvo v Hejné vydává dne 14.12.2001 podle ustanovení  § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a  v souladu s ustanovením § 10 písmena a) a § 84 odst. 2 písmene i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Správce poplatku

Správu  poplatku  vykonává obecní úřad  Obce Hejná a v  řízení  ve  věcech  poplatku  postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatníkem je :

a)  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.
b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou, nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši poplatku odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

* za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný, nebo bytový dům vlastníkem, nebo správcem domu.
* tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.

Čl. 3
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky, činí 330,-Kč a je tvořena :

a)  z částky 236,-Kč za kalendářní rok
b)  z částky 94,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce z předcházejícího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 19 085,- Kč a byly rozúčtovány takto :  19 085,- Kč bylo vyděleno 203 poplatníky = 94,- Kč na jednoho poplatníka

2)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činní 330,-Kč a je tvořena :

a) z částky 236,- Kč za kalendářní rok
b)  z částky, tak jak je uvedeno v bodě 1) tohoto článku  - 94,- Kč skutečné náklady obce na jednoho poplatníka

3)  V případě změny místa trvalého pobytu, nebo změny vlastnictví stavby, která je určena, nebo slouží k individuální rekreaci,  v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni :
a)  kojenci do věku 1 roku
b)  vojáci vykonávající základní vojenskou službu po dobu jejího trvání.
c)  majitelé čp. 1,  čp. 56,  čp. 57 a majitelé chat v chatové osadě v Luhu.
d)  nezletilé osoby platí poplatek ve výši 50 % základní sazby tj. 165,-Kč.
     Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen  oznámit ve lhůtě do 15-ti dnů  písemně, nebo ústně do protokolu správce poplatku, ode dne, kdy nastala  skutečnost zakládající nárok na osvobození, nebo zohlednění. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený od poplatku podle této vyhlášky povinen oznámit zánik nároku na osvobození, nebo zohlednění.

Čl. 5
Úlevy

Maximální výše poplatku činí pro čtyř a vícečlennou rodinu 1 320,-Kč.

Čl. 6
Splatnost

Poplatek je splatný jednorázově :
1)  pro poplatníka podle čl. 2 písmena a) této vyhlášky, vždy do 30. března
2)  pro poplatníka podle čl. 2 písmene b) této vyhlášky vždy do 30.června

Čl. 7
Ohlašovací povinnost

1)  Poplatník podle čl. 2 písmene a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
2)  Poplatník podle čl. 2 písmene b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené, nebo sloužící k rekreaci.

Čl. 8
Sankce

1)  Nebude-li poplatek zaplacen ve stanovené době a ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit ve stanovené době  nezaplacený poplatek o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2)  Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nebo rozhodnutím, povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
3)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
4)  Promlčení lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ