1/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

1/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

1/2001 O nakládání s komunálním odpadem

  Vyhláška č. 1/2001
  
  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM  ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HEJNÁ A O STANOVENÍ ZPŮSOBU SBĚRU, TŘÍDĚNÍ, VYUŽITÍ A ZNEŠKODNĚNÍ ODPADU

Obecní zastupitelstvo v Hejné vydává dne 14.12.2001 obecně závaznou vyhlášku  podle § 17 odst. 2 zákona  185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písmena i zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ( obecní zřízení ) . 
  
Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využití a zneškodnění komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
 2. Vyhláška platí na celém katastrálním území obce.

Čl. 2
Závaznost vyhlášky

 1. Vyhláška je závazná pro všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt a pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou, nebo sloužící k individuální rekreaci na kat. území obce.
 2. Na původce odpadu právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se kterými obec uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 5 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech se vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3     
Základní pojmy

 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
 2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jedná se např. o upotřebené oleje, akumulátory, chemii, pesticidy, barvy, ledničky, louhy, kyseliny, zářivky, léky aj.
 3. Objemový odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry, nebo charakterem, nedá  zařadit mezi odpad zbytkový. Např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky, pračky, lina, a pod.
 4. Biologický odpad je takový odpad, který lze biologicky rozložit. Např. listí, větve, tráva, plevele ze zahrádek, zbytky zeleniny a ovoce.
 5. Stavební odpad je odpad, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na kat. území obce, nebo vlastní v kat. území obce stavbu určenou, nebo sloužící k individuální rekreaci.
 6. Zbytkový ( domovní ) odpad je netříděný odpad, který zbude po vytřídění všech předcházejících složek odpadu.
 7. Původcem odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, se za původce považuje obec.
 8. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Obec se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
 9. Oprávněnou osobou je každá právnická, nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 10. Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému systému nakládání s odpadem ( popelnice, kontejnery, odpadové koše atd. ).

Čl. 4
Systém třídění a sběru komunálního odpadu

 1. Sklo, plasty - sběrné nádoby barevně odlišené s nápisem. Nádoby jsou umístěny před obecním úřadem.
 2. Kovový odpad - sběrné místo u garáží OÚ na návsi ( betonový žlab ).
 3. Biologický odpad - majitel nemovitosti uloží biologický odpad do vlastního kompostu, který se následně využije.
 4. Zbytkový domovní odpad - majitel nemovitosti je povinen pořídit popelnici na své náklady a do této popelnice ukládat domovní zbytkový odpad. Nádoby jsou umístěny u objektů určených, nebo využívaných k bydlení a rekreaci tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady. Četnost odvozů : 42 odvozů ročně tj. 1 x za 14 dní letní svoz a 1 x týdně zimní svoz.
 5. Odpad od hřbitova - tento odpad se ukládá do kontejneru umístěného na vyhrazeném místě přímo u hřbitova.
 6. Nebezpečný odpad - jednorázový svoz jedenkrát do roka - místo svozu náves. Bude vždy předem vyhlášen.
 7. Objemový odpad - jednorázový svoz jedenkrát do roka - místo svozu náves. Bude vždy předem vyhlášen.
 8. Stavební odpad - do pronajatých kontejnerů přistavených u místa vzniku stavebního  odpadu.

Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na kat. území obce, nebo vlastní v tomto katastru stavbu určenou, nebo sloužící k rekreaci, bude odkládán do velkoplošných kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny k využití, nebo zneškodnění na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz stavebního odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat k využití, nebo k zneškodnění podle systému stanoveného obcí.
 2. Vlastníci sběrných nádob jsou povinni zajistit jejich údržbu a umístnit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné při svozu odpadu.
 3. Zakazuje se odkládat odpady mimo sběrné nádoby, ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební suť. Zapalovat obsah sběrných nádob. Poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů, či je ničit spreji. Ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněná užívat.

Čl. 7
Poplatek za komunální odpad

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích č. 665/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku jsou upraveny v obecně závazné vyhlášce Obce Hejná o místním poplatku za provoz systému odstraňování komunálního odpadu.

Čl. 8
Kontrolní činnost

Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území Obce Hejná provádí obec.

Čl. 9
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů § 46 odst.2 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za nějž lze uložit pokutu do výše 30 000,-Kč.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Obce Hejná č. 3/93 o nakládání s odpady na území obce.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2001

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ