USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ HEJNÁ DNE 1.10.12010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ HEJNÁ DNE 1.10.12010

Usnesení z veřejného zasedání OZ Hejná dne 1.10.12010

Zasedání se zúčastnili: Milan Novák, Jitka Hnídková,, Marie Kordíková, Rajmund Ušiak,

 

1)    Starosta přivítal přítomné, prohlásil ZO za usnášení schopné a zahájil zasedání.

2)    Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu byly navrženy p.Jitka Hnídková a p.Marie Kordíková a zapisovatelem p. Iveta Nováková

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise  p.Jitku Hnídkovou a p.Marii Kordíkovou a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou

 

   Výsledek hlasování:   Pro 4          Proti 0          Zdrželi se 0

   Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

3)    Starosta občany informoval o uplynulém volebním období, o práci, která se vykonala a o projektech, které ZO v obci uskutečnilo. Dále potom o posledním roce, že se podařilo uspět ve čtyřech žádostech o dotace.

-lesy-kůrovec se těží V loučkách, probíhá ožínání a natírání sazenic a obec zatěžuje sázení, protože máme hodně pasek

-CZECHPOINT-občané si mohou nechat udělat výpis z katastru nemovitostí

-hřiště u nádrže se bude muset udělat z vlastních zdrojů

-výstavba zbrojnice-v půlce října se začne stavět

-stále jsme nedostali dotace na pracovníka-veřejně prospěšné práce

-přes neustálé snižování příjmů do obce se daří obci zajišťovat chod bez zadlužování na Bú.č.1 494 tis.Kč a na Bú.č.2 171 tis Kč.

4)    Dále starosta nastínil přítomným výhled do dalšího volebního období, že je třeba dodělat rozdělané akce a snažit se dále žádat o dotace.

-spolupráce s Regenem

-dodělání turistické trasy V.Hydčice-Hejná-Nezamyslice

-oplocení hřiště

-pokácení topolů u rybníka

-vyčištění a odkoupení rybníka

-dodělání okolí zbrojnice

5)    Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za velmi dobrou spolupráci a velmi aktivní přístup a také občanům, kteří se podíleli na zvelebení a chodu obce  a dále pak informoval občany, jak a kdy budou probíhat volby do zastupitelstev obcí a vyzval občany k hojné účasti.

6)    Dále přečetl návrh na rozpočtové opatření č. 6,7,8,9/2010

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtová opatření č.6,7,8,9/2010 ve znění v jakém byla předložena

 

   Výsledek hlasování:   Pro 4          Proti 0          Zdrželi se 0

   Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

7)    Starosta obce poděkoval přítomným, upozornil, že tato schůzka byla v tomto volebním období poslední a zasedání ukončil.

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 8.10.2010

                  

 

 

 

Zapisovatel:Iveta Nováková

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a návrhová komise:

 

                                 Jitka Hnídková                      dne  8.10.2010

 

 

          Marie Kordíková                     dne 8.10.2010

 

 

 

 

 

Starosta:                    Milan Novák                           dne 8.10.2010

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ