ZASEDÁNÍ ZO ÚNOR 2010 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ ZO ÚNOR 2010

Zasedání ZO únor 2010

Zasedání  ZO dne 8.2.2010 v 17.00 hodin

       Program : 1) Zahájení

                           2) Volba návrhové komise

                           3) Kontrola úkolů z minulého zasedání

                           4) Zpráva o činnosti za leden 2010

-          hasící   přístroje

-           těžba v Kovářovce,

-          pouliční osvětlení stmívač,

-           paušál O2 -přechod k výhodnějšímu tarifu,

-          dořešení likvidace škody na obecním majetku

-          nákup kancelářské techniky

-          schůzka s SDH Hejná

-          schůzka Prácheňsko

-          oplocenky-likvidace Plzeňský kraj

-          Aspida

               5) Úkoly na další období

-výstavba hasičské zbrojnice

-hlášení o odpadech na MěÚ Horažďovice

-ČEZ trvalý odběr-hřiště

-prominutí poplatku čp. 9-za komunální odpad

-Výkaz EKO-Kom odpady

-přihláška na 33. Den malých obcí Praha

 

                6) Diskuse

                7) Usnesení

             8) Závěr

           Přítomni: Milan Novák, Jitka Hnídková, Růžena Zdeňková, Marie Kordíková, Vlastimil   Musil, Rajmund Ušiak                                           

 

 

1)    Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné. ZO jednohlasně schválilo program zasedání. Počet přítomných členů ZO je nadpoloviční, ZO je usnášení schopné.

2)    Jako předseda návrhové komise byla navržena Marie Kordíková, členové Jitka Hnídková a Rajmund Ušiak. Volba byla stanovena na celý rok 2010. Tento návrh ZO jednohlasně schválilo.

3)    Kontrola úkolů z minulého zasedání

-zajištění klíčů na has zbrojnici- zavede se sešit, který bude umístěn ve     zbrojnici, klíče budou mít jen starosta obce, velitel a strojníci

- nepojízdnost Avie-nahlášena do Plzně-splněno

- projednání oplocenky-nevyřízeno

- svolání zástupců hasičů-splněno

- zakoupení stmívače na veřejné osvětlení-splněno

- Fiala-přepojení elektriky na hřišti-čeká se až povolí mrazy-nesplněno

4)    Zpráva o činnosti

   -Hasící přístroje-koupeny 3 ks

   -těžba dřeva v Kovářovce-probíhá a postupně se odváží. Po zaplacení nákladů bude cena 650,- až 700,-Kč za m3. Vytěžilo se zhruba 170 m3 . Příští rok se musí osázet. Nad vodojemem se bude v nejbližší době těžit kůrovcové dřevo.

   -stmívač se již zakoupil o jeho používání byla poučena p. Zdeňková

   -paušál O2-změněn na jiný tarif, zakoupen nový telefon místo starého pro potřeby obce

   -dořešení likvidace škody na obecním majetkuz roku 2009-znovu v jednání, starosta bude průběžně informovat.

   -nákup kancelářské techniky a materiálu-bylo potřeba zakoupit

   -schůzka-Prácheňsko-starosta obce poreferoval o práci svazku-přivezeny materiály, které Prácheňsko nechalo vytisknout.

   -Aspida-publikace-byly poslány fotky a komentář o obci. Dostaneme 30 výtisků zdarma.

5)    Úkoly na další období

  –oplocenky-ještě nebylo vyřešeno

  -výstavba hasičské zbrojnice-zatím neprobíhají práce, musí být dokončeno a vyúčtováno do konce března. Sjedná se schůzka s vedením firmy Zetes s panem Hozmanem. Je třeba udělat smlouvu na stavební dozor.

-hlášení o odpadech-do 15.2.2010

-trvalý odběr na hřiště-Čez. odstřihli nám provizorní přípojku – skončilo 3.3.2009-musí se znovu zažádat o nové odběrné místo.

-prominutí poplatku za komunální odpad-v nemovitosti se nikdo nezdržuje-ZO jednohlasně schválilo prominutí poplatku

-EKO-KOM-hlášení je třeba vypracovat

-přihláška na Den malých obcí do Prahy od firmy Triada-pojedou zástupci za naši obec

-objednat nebezpečný odpad na duben 2010.

-reklamace vysavače v záruční době.

6)    Diskuse-

-p.Musil-hasiči chtějí postavit z trámů sezení na hřišti na drahách. Musí se postavit na té části, kde je obecní pozemek. Hasiči chtějí na pouť uspořádat has. Soutěž.

-p. Zdeňková-bylo by třeba přesunout pouť na 8.5.2010-musí se domluvit s farářem.

-p.Musil-je třeba posolit některé lokality obce-ke kostelu, u Barborků atd.

7)    Usnesení-předseda návrhové komise p.Kordíková přednesla návrh na usnesení. ZO tento návrh  jednohlasně schválilo.

8)    Závěr-starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

 starosta obce                                              místostarostka obce

 

 

Usnesení ze zasedání dne 8.2.2010

 

Návrhová komise-předseda : Marie Kordíková

                                 členové: Jitka Hnídková

                                                 Rajmund Ušiak

  

ZO schvalují :

1)    Program zasedání

2)    prominutí poplatku za komunální odpad na rok 2010 p. Petřík Jan čp.9

 

ředseda komise                                         členové komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ