VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO 12/2009 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO 12/2009

Veřejné zasedání ZO 12/2009

Veřejné zasedání ZO dne 7.12.2009

Program zasedání:

1)    Zahájení

2)    Volba návrhové a volební komise

3)    Volba zapisovatele

4)    Způsob volby starosty

5)    Volba starosty

6)    Volba předsedy finančního výboru

7)    Pověření kronikáře obce

8)    Pověření knihovníka obce

9)    Pověření k podpisu sociálního a zdravotního pojištění a finančních transakcí

10)Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010 a schválení rozpočtové úpravy

11)Usnesení

12)Závěr

 

Zápis z veřejného zasedání dne 7.12.2009 v 18.00 hodin

 

Přítomni : Růžena Zdeňková, Jitka Hnídková, Milan Novák, Marie Kordíková, Vlastimil Musil

Omluveni:Rajmund Ušiak

 

1)Zasedání zahájila místostarostka obce Jitka Hnídková a konstatovala, že ZO je usnášení schopné. Po té seznámila přítomné s odstoupením paní Růženy Zdeňkové z funkce starostky obce Hejná k 30.11.2009 a poděkovala bývalé starostce za vedení obce a odvedenou práci ve funkci starostky za 3 volební období a předala paní Zdeňkové slovo. Bývalá starostka seznámila přítomné s důvody svého odstoupení z funkce a s tím faktem, že je důležité aby zvolený starosta dovedl obec k volbám v roce 2010 a pokračoval na realizaci nové požární zbrojnice.

2)Volba návrhové komise: navrženi byli-předseda Kordíková Marie, členové-Musil Jiří, Plochý Zdeněk. ZO navržené jednohlasně schválilo.

3)Volba zapisovatele: navržena byla Iveta Nováková. ZO jednohlasně schválilo

4)Způsob volby starosty: navržena byla volba veřejná. ZO tuto volbu jednohlasně schválilo.

5)Volba starosty obce Hejná: ZO navrhlo do funkce starosty pana Milana Nováka. Přítomní zastupitelé navrženého kandidáta schválili 4 hlasy, pan Milan Novák se o své volbě zdržel hlasování. Zvolený starosta funkci přijal. Volební komise shledala volbu starosty jako právoplatnou.

6)Volba předsedy finančního výboru: Navržena byla paní Růžena Zdeňková. ZO tohoto kandidáta jednohlasně schválilo. P. Zdeňková tuto funkci přijala.

7)Pověření kronikáře obce: Z důvodu, že současná kronikářka obce paní Růžena Zdeňková má zdravotní problémy, oznámila, že již nebude psát kroniku obce Hejná. ZO tedy pověřilo paní Jitku Hnídkovou psaním kroniky. P.Hnídková toto přijala.

8)Pověření knihovnice obce: Knihovnicí v obci ZO pověřilo paní Růženu Zdeňkovou, která tuto  funkci vykonávala do této doby. P. Zdeňková toto přijala.

9)Pověření k podpisu sociálního a zdravotního pojištění a finančních transakcí: Výkazy na sociální a zdravotní pojištění bude podepisovat starosta obce, což vyplývá z jeho funkce a k podpisům na veškerých finančních transakcích pověřilo ZO místostarostku Jitku Hnídkovou. Elektronické příkazy k úhradě do KB se budou podepisovat jen certifikátem paní Ivety Novákové a kontrolou je také pověřena místostarostka obce. ZO toto pověření jednohlasně schválilo.

10)Projednání návrhu rozpočtu na rok 2010. Rozpočet byl projednán a bude vyvěšen na úřední desce. Rozpočet bude schválen na veřejném zasedání dne 28.12.2009. ZO jednohlasně schválilo sestavování rozpočtu na příští rok a roky další, kdy budou schvalovány jen částky celkové za paragraf a položky se nebudou jednotlivě upravovat. Dále ZO schválilo úpravu rozpočtu č.9/2009 a č.10/2009

11)Závěr:Paní Růžena Zdeňková zhodnotila práci zastupitelstva v roce 2009 a rozloučila se s přítomnými.

 

 starosta obce                                                                  místostarostka obce

 

zapisovatel

 

zastupitelé

 

 Usnesení:

ZO schvalují:

1)    Návrhovou a volební komisi

               Předseda – Marie Kordíková

               Členové -     Jiří Musil

                                     Zdeněk Plochý

2)    Zapisovatele : Iveta Nováková

3)    Volbu starosty obce jako veřejnou

4)    Volbu starosty-zvolen p. Milan Novák 4 hlasy pro, 1 se zdržel hlasování (p.Novák)

5)    Předsedu finanční komise: Zdeňková Růžena

6)    Kronikářku obce : Jitka Hnídková

7)    Knihovnici : Růžena Zdeňková

8)    Podpisy pro finanční transakce:

                 - sociální a zdravotní pojištění- starosta p.Novák

                 - finanční transakce – p.Hnídková

                 - příkazy do „Mojí banky“ v KB  – p. Nováková

      9) Návrh rozpočtu – rozpočet k vyvěšení a úpravu rozpočtu č.9/2009 a č.10/2009

                                         - sestavování rozpočtu po paragrafech

                                 

 starosta obce :                                                             místostarostka obce

 

Členové  návrhové a volební komise:       


                                                    

Veřejné zasedání  ZO dne 28.12.2009 v 17.00 hodin

 

                      Program: 

                       1) Zahájení

                       2) Volba návrhové komise

                       3) Volba zapisovatele pro rok 2010

                       4) Schválení rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu

                       5) Projednání a schválení Směrnice o poskytování cestovních

                            náhrad

                       6) Pověření k úpravě rozpočtu

                       7) Rozpočtové opatření

                       8) Zhodnocení uplynulého roku

                       9) Diskuse

                     10) Usnesení

                     11) Závěr

 

       Zápis z veřejného zasedání dne 28.12.2009 v 17.00 hodin

 

Přítomni : Růžena Zdeňková, Jitka Hnídková, Milan Novák, Marie Kordíková, Rajmund Ušiak

Omluveni: Vlastimil Musil

 

1.Zasedání zahájil starosta obce Milan Novák přivítal přítomné, konstatoval, že ZO je usnášení schopné a přečetl program zasedání. ZO program zasedání jednohlasně schválilo.

2.Proběhla volba návrhové komise, kde předsedou je navržena Marie Kordíková a členové Rajmund  Ušiak a Jitka Hnídková. ZO tento návrh jednohlasně schválilo.

3.Zapisovatelem na rok 2010 byla zvolena Iveta Nováková jednohlasně.

4.Starosta přednesl přítomným rozpočet na rok 2010 a zdůvodnil jak příjmy tak výdaje v rozpočtu. Rozpočet je schodkový. Schodek bude dorovnám z Bú. č.2 obce, kde je plánovaná rezerva, která se skládá z dotace od Kú Plzeň a 200 tisíc z prostředků obce, které se na tento účet převedly. Dále očekáváme 250 tisíc investiční dotaci od OÚ V.Hydčice. Příjmy ve výši 1 747 400,-Kč a výdaje ve výši 2 178 610,-Kč. Rozpočet byl jednohlasně schválen. Byl také přednesen rozpočtový výhled na tři roky, který byl rovněž jednohlasně schválen. Dále se zmínil, že poplatek za komunální odpad od občanů bude nezměněn, tzn, že částka bude stejná jako v roce 2009.

5.Starosta přečetl návrh Směrnice o poskytování cestovních náhrad. ZO mělo možnost si tento návrh prostudovat a na zasedání se k němu vyjádřit. ZO tento návrh jednohlasně schválilo.

6.Starosta vysvětlil potřebu úpravy rozpočtu a problematiku vztahující se k úpravám rozpočtu. Zastupitelé tuto potřebu akceptují a pověřují starostu obce k úpravám rozpočtu do 50-ti tisíc Kč na jedné položce. Tento návrh ZO jednohlasně schvalují.

7. ZO jednohlasně schvalují investiční dotaci od V.Hydčic 250.000,-Kč obci Hejná.  Také schvalují snížení rozpočtu na pol. 6121 hasičská zbrojnice. (fakturace proběhne začátkem r.2010).  Rozpočtové opatření č. 10 a č.11 jednohlasně ZO schválili.

8.Starosta předal slovo p. Růženě Zdeňkové a požádal ji o zhodnocení uplynulého roku, jako bývalá starostka. Hospodaření v lese je pro obec prodělečné, nemáme žádné dotace a za letošní rok jsme museli do lesů dát z rozpočtu 120.000,-Kč. Kladně zhodnotila činnost zastupitelstva a hasičů. K sečení po obci konstatovala, že by se mělo zapojovat více lidí. Cyklotrasa je v jednání s AG akcentem panem Hájkem. Projekt je již vypracován. P. Hájek navrhl, aby trasa vedla přes Hejnou do Nezamyslic a zpět kolem Otavy. Mohlo by se zkusit zažádat o peníze z poradenské činnosti Prácheňska. Do tohoto projektu by se také mohl zapojit Regen, který by také finančně přispěl. Vše je zatím v jednání, podotkla p. Zdeňková.

Cesta která vede do Nezamyslic je prořezaná a zmulčovaná.  Bylo by dobré ji na jaře postříkat proti plevelům, aby tak rychle nezarostla. Hřiště u požární nádrže je pěkné, ale jeho cena se vyšplhala až na 380.000,-Kč. P. Zdeňková apelovala na odstranění dětského kolotoče v areálu požární nádrže, který nemá atest a  provozní revizi a je na nevhodném místě. Upozornila na možnost poranění dětí a za tento stav nese plnou zodpovědnost starosta obce. Kontejner na sklo, který byl poškozen v dubnu při převozu dřeva je již z části uhrazen, ale je třeba vyvolat jednání o doplatku. Bylo zaplaceno již 18 436,-Kč, ale ještě stále není dořešeno.

9.Starosta obce poděkoval paní Zdeňkové a otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásil Miloslav Kordík. Vyzdvihl spolupráci mezi obcí a Mysliveckým sdružením Prácheň. Upozornil na již nefunkční oplocenky, které jsou nebezpečné pro zvěř. Nabídl možnost odstranění po dohodě. Vzhledem k lokalitě je třeba žádat o odstranění KÚ Plzeň, podotkla p. Zdeňková. Starosta má jako úkol.

10.Paní M.Kordíková přečetla návrh usnesení, který OZ jednohlasně schválilo.

11. Starosta obce poděkoval přítomným za účast na veřejném zasedání a popřál všem do roku 2010 hodně zdraví. Zasedání tímto ukončil.

 

starosta obce:                                                                místostarostka obce:

 

 Usnesení ze zasedání ZO dne 28.12.2009

Zastupitelé obce schvalují:

 

1.)Program zasedání

2.)Návrhová komise ve složení: předseda - Marie Kordíková

                                                    členové – Jitka Hnídková,Rajmund Ušiak

3.)Zapisovatele na rok 2010 Ivetu Novákovou

4.)Rozpočet na rok 2010              

       -  příjmy 1 747 400,-Kč a výdaje 2 178 610,-Kč.

      – ZO schvalují schodkový rozpočet. Rozdíl bude dorovnán z finanční rezervy , která je na běžném účtu č.2

5.)Rozpočtový výhled

6.)Směrnice o poskytování cestovních náhrad

7.)Pověření starosty obce k úpravě rozpočtu do výše 50tis.Kč na jedné položce

8.)Úpravu rozpočtu-rozpočtové opatření č.11/2009 a č. 12/2009. Dále investiční dotaci od obce Velké Hydčice ( dorovnání za plynofikaci ) a snížení investičních výdajů na výstavbu pož. zbrojnice.

ZO ukládá:

Projednat s KÚ Plzeň odstranění oploceném z PR Pucanka.

 

 předseda:                                                               členové :

                   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ