ZASEDÁNÍ OZ 9/2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZASEDÁNÍ OZ 9/2008

Zasedání OZ 9/2008

Zasedání ZO č.13 dne 8.9.2008

Usnesení

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch, 

                   Kordíková Marie, Hnídková Jitka,  Ušiak Rajmund

 

Bylo projednáno:

 

1)     Sečení trávy po obci. Je třeba ještě jednou posekat. Zajistí Musil Vl.

2)     Zásahová jednotka – velitelský den 3.11.2008 zajistí Štípek Vojtěch

3)     V budově OÚ nejde voda – opravu provede Novák Milan a Štípek Vojtěch

4)     Porada s lesníkem – provedeno kácení v Mezihoří, bude se kácet v Kovářovce. Všechno dřevo je kůrovcové.

5)     Byla zakoupena židle pro starostku za 2 220,- Kč Stará bude opravena a použita do knihovny.

6)     Projednán Územní plán obce. Připomínky ZO přiloženy v zápisu.

7)     Návrh rekonstrukce obecní budovy na hasičskou zbrojnici varianta 1 a 2. Bude vypracována varianta 3.

 

Zastupitelé schvalují:

 

1) Umístění trafostanice  v k.ú. Hejná lokalita na Drahách pro výstavbu hřiště.

    Zároveň potvrzujeme, že obec v místě stavby nemá žádné podzemní zařízení 

    ve vlastní správě.

2) K povolení hornické činnosti v rozšíření dobývacího prostoru Velké Hydčice

    zastupitelé obce Hejná nemají připomínky.

3) Rozpočtové opatření č.6. dle přílohy -  bez připomínek

 

 

Starostka obce                                                                Zastupitelé

Místostarosta

 

 

Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce Hejná, konaného dne 8.9.2008.

Bodem jednání bylo jednání o schválení návrhu územního plánu obce  Hejná.

 

Přítomni :

Růžena Zdeňková – starostka obce

     Jitka Hlídková – místostarosta

           Zastupitelé – Milan Novák

                                Vojtěch Štípek

                                Vlastimil Musil

                                Rajmund Ušiak

                                Marie Kordíková

 

Přítomni byli tedy všichni zastupitelé obce

 

Zastupitelé byli ještě jednou seznámeni s poslední verzí  návrhu územního plánu obce. Během prohlídky bylo zjištěno, že zpracovatel ač byl několikrát avizován o tom, aby minimalizoval rozsah veřejně prospěšných staveb, na tento požadavek nereflektoval. Dále bylo zjištěno, že na území, kde se nachází  reservace Pučanka  je uvedeno ložisko vyhrazeného nerostu – vápence. Výše uvedené skutečnosti vnesly mezi zastupitele více či méně vážné obavy a po obšírné diskuzi se zastupitelstvo jednomyslně usneslo schválení územního plánu opatřením obecné povahy odložit ještě na dobu nezbytnou pro prověření a úpravu územního plánu v těchto bodech:

 

1)      Ověřit u úřadu územního plánování důsledky souběhu reservace a vymezeného ložiskového území a podle výsledku pak postupovat dále. Je zde totiž důvodná obava, aby provozovatel současného lomu nedocílil v zájmu vyšších hospodářských cílů zrušení ochrany tohoto území jako reservace a neotevřel zde po vyčerpání zásob sousední Radvanky další lom. Zastupitelé se shodli na tom, že tento krok nepřipustí, neboť by znamenal faktickou likvidaci obce. Informaci poskytne úřad územního plánování spolu s odborem ŽP v termínu nejpozději do 10 dnů

2)      Dále zastupitelé jednomyslně schválili požadavek na redukci veřejně prospěšných staveb v tomto rozsahu :

VPS pro něž je možno vyvlastnit ponechat pouze 2a a 2b - místní komunikace,

9 – čistírna odpadních vod,

      3)  Jako veřejně prospěšné opatření pro něž je možno vyvlastnit pak 11- úprava  

           Hejenského potoka přeměna orné na trvalou zeleň, a 12 – odbahnění a úprava vodní  

           plochy pro založení prvku ÚSES a ÚSES v prostoru reservace Pucanka.

 

 

V Hejné dne 8.9.2008

 

 Podpis starostky a místostarostky                                            podpisy zastupitelů    

 

Zasedání ZO č.14 dne 22.9.2008

Usnesení

 

Přítomni:  Zdeňková Růžena, Novák Milan, Musil Vlastimil, Štípek Vojtěch, 

                   Kordíková Marie, Hnídková Jitka,

Omluven:    Ušiak Rajmund

 

Bylo schváleno.

 

1)     ZO souhlasí s legalizací chaty pana Jana Černého. Chata musí odpovídat souhlasu se stavbou chaty, který byl vydán MNV a JZD Hejná v roce 1968.

2)     Knihovní řád obce dodatek č.1. a dodatek č.1 Zřizovací listiny

3)     Dokončení úpravy povrchu hřiště asfaltovým povrchem – provede firma Silnice Klatovy

4)     Příjem dotace 28 tis. na dokončení ÚP obce.

 

Bylo projednáno:

 

1)     Územní plán obce je před vyhlášením, bude dokončen do konce roku 2008

2)     Nutnost zabetonovat úřední desku – provede Novák Milan a Štípek Vojtěch

 

 starostka                                                                              zastupitelé

místostarostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ