ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE ZE DNE 27.9.2007 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE ZE DNE 27.9.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 27.9.2007

Veřejné zasedání ZO

dne 27.9.2007

 Program:

 

1)             Zahájení

2)             Volba návrhové komise

3)              Schválení komunitního plánu

4)              Schválení dodatku ke smlouvě

5)              Schválení výše poplatku za likvidaci domovního odpadu

6)              Schválení poplatku za údržbu hřbitova

7)              Schválení vstupu obce do sdružení místních samospráv

8)              Různé informace

9)              Diskuse

10)Usnesení

11)Závěr

 

 

                                             Usnesení č.3 z veřejného zasedání ZO

dne 27.9.2007

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1)     program zasedání

2)     návrhovou komisi ve složení: Musil Vlastimil předseda, Štípek Vojtěch, Kordík Miloslav  členové

3)     komunitní plán sociálních služeb na Prácheňsku

4)     dodatek č. 3 ke smlouvě č. 11400121 o poskytnutí podpory

5)     poplatek  za odvoz a likvidaci domovního odpadu 480,- Kč za osobu a rok. Za rekreační objekt 480,-Kč za rok.

6)     poplatek za údržbu hřbitova  ve výši 57,- Kč za rok na 1 hrobové místo

 

 

 

Neschvalují:

 

1)     vstup obce do sdružení místních samospráv

 

 

 

Starostka obce                         Místostarostka

 

 

 

                                                      Usnesení zastupitelstva obce  Hejná ze dne 27.9.2007

 

k návrhu

Komunitního plánu sociálních služeb pro Horažďovice a mikroregion Prácheňsko na období  2008 – 2012

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „ Komunitního plánu sociálních služeb pro Horažďovice a mikroregion Prácheňsko  na období 2008 – 2012 bez připomínek.

 

 

 

Starostka obce                                                                  Místostarostka

 

 

              Zápis z veřejného zasedání ZO dne 27.9.2007

 

 

1.      Zasedání zahájila starostka p.Zdeňková,omluvila z účasti p.Nováka,Ušiaka a p.Kordíkovou pro nemoc a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.      Do návrhové komise byli navrženi a schváleni : předseda Vlastimil Musil,členové Štípek Vojtěch a Kordík Miloslav,kteří jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3.      Starostka informovala veřejnost s komunitním plánováním.Výsledkem by mělo být postavení domova důchodců v Horažďovicích.ZO jednohlasně schvaluje komunitní plán.

4.      Veřejnost byla seznámena s dodatkem ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory na stavbu plynofikace.Dodatkem k dané smlouvě má obec povolen prodej plynofikace po 5 letech.ZO dodatek ke smlouvě schvaluje.

5.      Starostka seznámila přítomné s náklady spojené s vývozem komunálního odpadu.protože obec již téměř 60% dotuje odvoz a náklady stoupají,ZO rozhodlo o zvýšení poplatku na 480,-Kč/ osoba s trvalým pobytem, 480 Kč/ rekreační objekt .

6.      Starostka k bodu dodala,že náklady na hřbitov za 10 let činí 89.887,-Kč.Stávající částka za službu a hrobové místo 2,-Kč/rok.ZO schválilo zvýšit poplatek za údržbu hřbitova na 57,-Kč / rok a jedno hrobové místo.

7.      Vstup obce do sdružení místních samospráv ZO neschválilo.

8.      Starostka informovala veřejnost o hospodaření v obci, o činnosti v lese,o opravě požární nádrže atd.

9.      Diskuse se nikdo nezúčastnil.

10.  Usnesení přečetl V.Musil.ZO jej schvalují.

 11.Starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

Zapisovatel                                                                Ověřovatelé zápisu

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ