USNESENÍ A ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23.3.2007 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ A ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23.3.2007

Usnesení a zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 23.3.2007

Veřejné zasedání ZO dne 23.3.2007

 

 

Program:

 

1)     Zahájení

 

2)     Volba návrhové komise

 

3)     Obecně závazná vyhláška 1/2007

 

4)     Prodej obecních pozemků

 

5)     Příjem dotace 200tis

 

6)     Změna v rozpočtu obce

 

7)     Převod pozemků do majetku obce

 

8)     Vstup obce do SMO

 

9)     Schválení kanalizačního řádu

 

10) Povolování čerpání vody ze studní a další informace ( odpadní voda, cyklostezka,  komunitní plánování

 

11)  Diskuse

 

12) Usnesení

 

13) Závěr

 

 

 Usnesení č.1/2007 z veřejného zasedání ZO

dne 23.3.2007.

 

Zastupitelé obce schvalují:

-         návrhovou komisi ve složení:Štípek Vojtěch –předseda

                                                Novák Milan,Kordíková M.-členové

-         vyhlášku 1/2007- zákaz používání některých paliv na území obce

-         příjem dotace na opravu požární nádrže ve výši 200.000 Kč

-         navýšení vydání rozpočtu obce o 22.000 Kč na dopravní značení

-         převod pozemků 1277/1,1278,1280/1 do majetku obce

 

 

 

Neschvalují:

-         prodej pozemků p.č. 679/5,679/1 p.Marku Šípovi a Vladimíru Štěpánkovi

 

 

Ukládají:

-         pozdější projednání prodeje výše zmíněných pozemků podle nastalé situace

 

Berou na vědomí :

    - kanalizační řád obce

 

 

 

starostka :                                                 místostarostka :

 

 

 Zápis z veřejného zasedání ZO dne 23.3.2007

 

1.    Zasedání zahájila starostka p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.    Do návrhové komise byli navrženi a schváleni : předseda p. Štípek,členové p.Novák a Kordíková Marie.Zároveň jsou ověřovateli zápisu.

3.    Obecně závazná vyhláška 1/2007- přítomné seznámila se zněním p.Zdeňková, jedná se o zákaz pálení vypsaných paliv na území obce.ZO jednohlasně schvaluje vyhlášku 1/2007.

4.    Jedná se o pozemky v majetku obce 679/5 a 679/1 o které projevil zájem p.Marek Šíp a Vladimír Štěpánek.ZO prodej pozemků neschvaluje,dokud nebude vyřešen prodej nově vznikající parcely na pozemcích 665 a 666.ZO rozhodlo o prodeji pozemku jednat později.

5.    Obec pro letošní rok obdržela dotaci ve výši 200.000 Kč na opravu hrází požární nádrže. ZO jednohlasně rozhodlo o příjmu výše jmenované dotace.

6.    Starostka obce informovala o změně rozpočtu a to ve výdajích na dopravní značení v obci ve výši 22.000 Kč.ZO jednohlasně schvaluje.

7.    Starostka p.Zdeňková uvedla,že se jedná o pozemky č. 1277/1,1278 a 1280/1.ZO schválilo převod těchto pozemků proto,že slouží jako místní komunikace.

8.    Přítomní byli seznámeni s tím,že obec vstoupila do SMO.Obcím by měla být poskytována právní pomoc.OZ bere na vědomí.

9.    ZO berou na vědomí kanalizační řád obce,který je platný na 10 let.Starostka obce zároveň upozornila občany,že povolení na vypouštění odpadních vod si jednotlivé nemovitosti musí zajistit.

10.                      V letošním roce končí povolení k čerpání spodních vod ze studen a vrtů,jejich další povolení si opět musí majitelé nemovitostí zajistit

-         veřejnost byla seznámena s plánovanou výstavbou cyklotrasy,která naším katastrem povede,mělo by se jednat o asfaltovou cestu připravenou na zátěž zemědělské a lesní techniky.

 

11.                      Diskuse se týkala hlavně vypouštění odpadních vod a čerpání vody ze studní a vrtů.

12.                      Usnesení přečetl p.Štípek.

13.                      Starostka obce p.Zdeňková poděkovala za účast a zasedání ukončila.

 

 

 zapisovatel :                                  ověřovatelé zápisu :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ