OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HEJNÁ Č.1/2007 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HEJNÁ Č.1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Hejná č.1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Hejná č 1/2007

kterou se zakazuje používání některých paliv na území obce

 

 

     Zastupitelstvo obce Hejná vydává dne 5.3.2007 v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a ustanovením §50, odst. 3, písm.b zákona č 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

I.

 

    Touto obecně závaznou vyhláškou se na území obce zakazuje v malých spalovacích zdrojích znečišťování spalovat tyto druhy paliv ( příloha č 11 k zákonu č 86/2002 Sb)

1)      Hnědé uhlí energetické

2)      Lignit

3)      Uhelné kaly

4)      Proplástky

 

II.

 

     Malým spalovacím zdrojem jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW (§4, odst. 5, písm. d zákona č. 86/2002 sb.

     Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší se rozumí právnická, nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje, není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování § 2, odst.1 písm.h zákona č. 86/2002 Sb.

 

 

III.

 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce

 

 

Schváleno na veřejném zasedání dne:

 

 

 

Starostka obce                                                                                              Místostarostka

Zdeňková Růžena                                                                                         Hnídková Jitka    

 

 

 

 

Vyvěšeno:  6.3.2007                                                                                Sejmuto: 21.3.2007

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ