9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD BĚLÁ NAD RADBUZOU

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

9. Žádosti o informace

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Rada Města Bělá nad Radbuzou vydává v souladu s ustanovením § 103, odst. 4, písm. e) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla).

1. Poskytování informací

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu v Bělé nad Radbuzou. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných usnesení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánů města při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací (obsah)

Město Bělá nad Radbuzou (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městě jako právnické osobě

b) organizační strukturu městského úřadu

c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města

d) postup úřadu při vyřizování žádosti

e) přehled nejdůležitějších předpisů

f) sazebník úhrad za poskytování informací

g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok.

Dalšími informacemi, které město dle § 5 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města a zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok a záměry nakládat s městským rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a Organizačním řádem městského úřadu Bělá nad Radbuzou.

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce – usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města

b) v denním tisku a sdělovacích prostředcích – tiskové zprávy

c) na podatelně městského úřadu – k nahlédnutí předpisy

d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) – údaje dle písm. a),

dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), poptávková řízení a prezentaci města na www stránkách.

4. Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadě jsou vedeny a spravovány registry:

a) registr obyvatel

b) matriční knihy

c) evidence bytů

d) evidence přestupků

e) evidence plátců místních poplatků ze psů

f) evidence plátců místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základně žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, popřípadě omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

1. Ochrana utajovaných infrormací

Ochrana utajovaných informací dle § 7 zákona se řídí zákonem č. 148/1998 Sb,. o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů a dále zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

3. Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

4.Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

a) pokyny pro inventarizaci majetku

b) pokyny k provedení prověrek a kontrol

c) požární řád

d) pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu

e) organizační řád

f) spisový a skartační řád

g) pravidla odměňování zaměstnanců.

8. Příjem žádostí a dalších podání.

Žádosti, stížnosti, oznámení a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu nebo kterémukoli pracovníkovi městského úřadu.

9. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem. Žádosti podané písemně (faxem, e-mailem) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu a u příslušných pracovníků městského úřadu. Žádosti podané jinde (v organizacích města apod.) jsou předány příslušným pracovníkům k zaevidování a vyřízení. Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby: a) poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam) b) odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol) c) odmítnutím žádosti – pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá příslušný pracovník). Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, předloží město odvolání spolu se spisovým materiálem k rozhodnutí Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění).

10. Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) může Město Bělá nad Radbuzou požadovat úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví dle sazebníku, který je vydáván a schvalován samostatně. Úhradu za poskytnutí informace je nutno provést před podáním informace.

11. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené příslušnými pracovníky starosta města nebo jím pověřený pracovník a předloží ji ke schválení radě města tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

12. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na podatelně městského úřadu. Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na podatelně městského úřadu a u příslušných pracovníků.

13. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje starosta města. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Bělá nad Radbuzou | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ